Jump to Content
December 20, 2014
 
 
 
 
 

JSC: Meeting Notes Archive: Pre-2009

| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
2008 Meeting Notes

November 3, 2008 [RTF]
October 6, 2008 [RTF]
September 8, 2008 [RTF]
August 4, 2008 [RTF]
July 7, 2008 [RTF]
June 2, 2008 [RTF]
May 5, 2008 [RTF]
April 7, 2008 [RTF]
March 3, 2008 [RTF]
February 11, 2008 [RTF]
January 7, 2008 [RTF]
 
2007 Meeting Notes

December 3, 2007 [RTF]
October 29, 2007 [RTF]
October 15, 2007 [RTF]
September 10, 2007 [RTF]
August 21, 2007 [RTF]
July 9, 2007 [RTF]
June 6, 2007 [RTF]
May 7, 2007 [RTF]
No April 2007 Meeting
March 16, 2007 [RTF]
February 5, 2007 [RTF]
January 8, 2007 [RTF]
 
2006 Meeting Notes

November 20, 2006 [RTF]
October 23, 2006 [RTF]
September 25, 2006 [RTF]
August 28, 2006 [RTF]
July 24, 2006 [RTF]
May 22, 2006 [RTF]
April 17, 2006 [RTF]
March 20, 2006 [RTF]
February 27, 2006 [RTF]
January 30, 2006 [RTF]
 
2005 Meeting Notes

December 19, 2005 [RTF]
November 28, 2005 [RTF]
October 24, 2005 [RTF]
September 26, 2005 [RTF]
August 22, 2005 [RTF]
July 25, 2005 [RTF]
May 23, 2005 [RTF]
April 25, 2005 [RTF]
March 28, 2005 [RTF]
February 28, 2005 [RTF]
January 24, 2005 [RTF]
 
2004 Meeting Notes

November 29, 2004 [RTF]
October 25, 2004 [RTF]
September 27, 2004 [RTF]
August 30, 2004 [RTF]
August 2, 2004 [RTF]
May 24, 2004 [RTF]
April 26, 2004 [RTF]
March 22, 2004 [RTF]
February 23, 2004 [RTF]
January 26, 2004 [RTF]
 
2003 Meeting Notes

December 15, 2003 [RTF]
November 24, 2003 [RTF]
October 27, 2003 [RTF]
September 22, 2003 [RTF]
August 18, 2003 [RTF]
July 28, 2003 [RTF]
May 19, 2003 [RTF]
April 28, 2003 [RTF]
March 31, 2003 [RTF]
February 24, 2003 [RTF]
February 3, 2003 [RTF]
 
2002 Meeting Notes

December 13, 2002 [RTF]
November 25, 2002 [RTF]
October 28, 2002 [RTF]
September 23, 2002 [RTF]
no August meeting held
July 29, 2002 [RTF]
July 1, 2002 [RTF]
May 20, 2002 [RTF]
April 16, 2002 [RTF]
April 2, 2002 [RTF]
March 2002 [RTF]
February 2002 [RTF]
January 2002 [RTF]
 
2001 Meeting Notes

December 2001 [RTF]
November 2001 [RTF]
October 2001 [RTF]
No September meeting held.
August 2001 [RTF]
July 2001 [RTF]
June 2001 [RTF]
May 2001 [RTF]
April 2001 [RTF]
March 2001 [RTF]
February 2001 [RTF]
January 2001 [RTF]
 
2000 Meeting Notes

November 28, 2000 [RTF]
October 23, 2000 [RTF]
September 25 and October 4, 2000 [RTF]
July 2000 [RTF]
June 2000 [RTF]
May 2000 [RTF]
March 2000 [RTF]
February 2000 [RTF]
January 2000 [RTF]
 
1999 Meeting Notes

December 1999 [RTF]
November 1999 DOC
October 1999 [RTF]
September 1999 [RTF]
August 1999 [RTF]
July 1999 [RTF]
May 1999 [RTF]
April 1999 [RTF]
February 1999 [RTF]
January 1999 [RTF]
 
1998 Meeting Notes

December 1998 [RTF]
October 1998 [RTF]
September 1998 [RTF]
August 1998 [RTF]
July 1998 [RTF]
 
Last updated: September 08, 2014
Document owner: Wendy Parfrey